17.020


17.020
17.020 - Метрологія та вимірювання взагалі
ГОСТ 8.010-99 - ГСИ. Методики выполнения измерений. Основні положення - Взамен ГОСТ 8.010-90
ГОСТ 8.061-80 - ГСИ. Поверочные схемы. Содержание и построение. - Взамен ГОСТ 8.061-73
ГОСТ 8.134-98 - ГСИ. Шкала рН водных растворов. - Взамен ГОСТ 8.134-74
ГОСТ 8.315-97 - ГСИ. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения. - Взамен ГОСТ 8.315-91
ГОСТ 8.401-80 - ГСИ. Классы точности средств измерений. Общие требования. - Взамен ГОСТ 13600-68
ГОСТ 8.454-82 - ГСИ. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений количества теплоты растворения и реакции
ГОСТ 8.489-83 - ГСИ. Метрологическое обеспечение аналитических работ с агрохимическими объектами. Основные положения
ГОСТ 8.508-84 - ГСИ. Метрологические характеристики средств измерений и точностные характеристики средств автоматизации ГСП. Общие методы оценки и контроля
ГОСТ 8.562-97 - ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений сейсмоперемещения, сейсмоскорости и сейсмоускорения в диапазоне частот 0,01÷20 Гц
ГОСТ 8.565-99 - ГСИ. Порядок установления и корректировки межповерочных интервалов эталонов
ГОСТ 8.566-99 - ГСИ. Межгосударственная система данных о физических константах и свойствах веществ и материалов. Основные положения
ГОСТ 12.0.005-84 - ССБТ. Метрологическое обеспечение в области безопасности труда. Основные положения
ГОСТ 26.008-85 - Шрифты для надписей, наносимых методом гравирования. Исполнительные размеры. - Взамен ГОСТ 2930-62 в части шрифтов, выполняемых методом гравирования
ГОСТ 26.020-80 - Шрифты для средств измерений и автоматизации. Начертания и основные размеры. - Взамен ГОСТ 2930-62 в части шрифтов для нанесения надписей методом плоской печати
ГОСТ 2930-62 - Приборы измерительные. Шрифты и знаки. - Взамен ГОСТ 2930-45 (в части шрифтов для нанесения надписей методом плоской печати заменен ГОСТ 26.020-80, в части шрифтов, выполненных методом гравирования, - ГОСТ 26.008-85)
ГОСТ 8032-84 - Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел. - Взамен ГОСТ 8032-56
ГОСТ 27872-88 - Метрология. Стандартные образцы. Методика изготовления и аттестации стандартных образцов состава горных пород и минерального сырья
ДСТУ 2473-94 - Механічні коливання. Терміни та визначення
ДСТУ 2474-94 - Механічні коливальні системи. Терміни та визначення
ДСТУ 2568-94 - Метрологія. Порядок атестації і використання довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів
ДСТУ 2614-94 - Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань енергії згоряння
ДСТУ 2681-94 - Метрологія. Терміни та визначення
ДСТУ 2708:2006 - Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення — На заміну ДСТУ 2708-99
ДСТУ 2709-94 - Метрологія. Автоматизовані системи керування технологічними процесами. Метрологічне забезпечення. Основні положення
ДСТУ 2950-94 - Засоби вимірювань та випробувальне обладнання у целюлозно-паперовій промисловості. Терміни та визначення
ДСТУ 3193-95 - Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань енергетичної освітленості некогерентним випроміненням
ДСТУ 3194:2005 - Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань температури. Безконтактні засоби вимірювання температури — На заміну ДСТУ 3194-95
ДСТУ 3214-2003 - Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання вмісту компонентів у газових середовищах — На заміну ДСТУ 3214-95
ДСТУ 3215-95 - Метрологія. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення — На заміну ГОСТ 8.326-89
ДСТУ 3231:2007 - Метрологія. Еталони одиниць вимірювань державні, первинні та вторинні. Основні положення, порядок розроблення, затвердження, реєстрації, зберігання та застосування — На заміну ДСТУ 3231-95
ДСТУ 3381:2009 - Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання маси — На заміну ДСТУ 3381-96
ДСТУ 3383:2007 - Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань об'єму та об'ємної витрати газу
ДСТУ 3384-96 - Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань потужності електромагнітних коливань у хвилеводних трактах в діапазоні частот від 37,5 до 178,6 ГГц
ДСТУ 3386-96 - Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань відхилень від прямолінійності та площинності
ДСТУ 3387-96 - Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань потужності слабких імпульсних світлових потоків випромінювання від 10-6 до 10-2 Вт в діапазоні довжин хвиль від 0,4 до 1,6 мкм
ДСТУ 3388-96 - Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань абсолютного тиску в діапазоні від 10-8 до 103 Па
ДСТУ 3390-96 (ГОСТ 8.144-97) - Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань магнітної індукції постійного магнітного поля в діапазоні від 0,05 до 2 Тл
ДСТУ 3391-96 (ГОСТ 8.110-97) - Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань коефіцієнта гармонік
ДСТУ 3392-96 (ГОСТ 8.232-97) - Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань девіації частоти
ДСТУ 3393-96 (ГОСТ 8.109-97) - Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань коефіцієнта амплітудної модуляції високочастотних коливань
ДСТУ 3394-96 - Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань світлових величин
ДСТУ 3395-96 - Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань енергетичної освітленості малих рівнів
ДСТУ 3400:2006 - Метрологія. Державні випробування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення і розгляду результатів — На заміну ДСТУ 3400-2000
ДСТУ 3496-97 - Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань абсолютного тиску у діапазоні від 2,7•102 до 4•105 Па
ДСТУ 3497-97 - Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань рівня рідини.
ДСТУ 3536-97 - Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань об'ємної активності радону-222
ДСТУ 3537-97 - Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань об'єму рідини. — На заміну ГОСТ 8.470-82
ДСТУ 3538:2009 - Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань часу і частоти — На заміну ДСТУ 3538-97
ДСТУ 3539-97 - Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань середньої потужності лазерного випромінювання та енергії імпульсного лазерного випромінювання в діапазоні довжин хвиль від 0,3 до 12 мкм.
ДСТУ 3651.0-97 - Метрологія. Одиниці фізичних величин. Основні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць. Основні положення, назви та позначення
ДСТУ 3651.1-97 - Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин Міжнародної системи одиниць та позасистемні одиниці. Основні поняття, назви та позначення
ДСТУ 3651.2-97 - Метрологія. Одиниці фізичних величин. Фізичні сталі та характеристичні числа. Основні положення, позначення, назви та значення
ДСТУ 3652-97 - Вимірювання навігаційні в авіації. Терміни та визначення
ДСТУ 3712-98 - Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань електричного опору
ДСТУ 3741-98 - Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань довжини
ДСТУ 3742-98 - Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань температури. Контактні засоби вимірювань температури
ДСТУ 3743-98 - Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювальної техніки активності, питомої активності та об'ємної активності радіонуклідів. — Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 8.033-84)
ДСТУ 3834-98 - Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань електрорушійної сили та постійної напруги. — Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 8.027-89)
ДСТУ 3863-99 - Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань електричної напруги постійного струму у діапазоні від 1 до 800 кВ
ДСТУ 3864-99 - Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань електричної напруги змінного струму в діапазоні від 1 до 1,2•500/3 кВ та коефіцієнта масштабного перетворення електричної напруги на частоті 50 Гц
ДСТУ 3869-99 - Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань твердості за шкалами Роквелла та Супер-Роквелла
ДСТУ 3870-99 - Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань твердості за шкалами Брінеля і Віккерса
ДСТУ 3871-99 - Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань вологості зерна та продуктів його переробки
ДСТУ 3955-2000 (ГОСТ 8.181-2000) - Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань параметрів евольвентних поверхонь та кута нахилу лінії зуба — На заміну ДСТУ 3385-96
ДСТУ 3968-2000 - Метрологія. Тавра повірочні та калібрувальні. Правила виготовлення, застосування і зберігання — На заміну КНД 50.032-94
ДСТУ 3989-2000 - Метрологія. Калібрування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення та оформлення результатів
ДСТУ 3990-2000 - Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань звукового тиску в повітряному середовищі
ДСТУ 4007-2001 - Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань надлишкового тиску в діапазоні від мінус 100 кПа до 250 МПа
ДСТУ 4017-2001 (ГОСТ 8.157-2001) - Метрологія. Шкали температурні
ДСТУ 4064-2001 - Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань електричної ємності і тангенса кута втрат
ДСТУ 4134-2003 - Метрологія. Канали вимірювальні вимірювальних інформаційних систем та автоматизованих систем керування технологічними процесами. Вимоги до структури та змісту методик виконання вимірювань
ДСТУ 4147-2003 - Метрологія. Резервуари сталеві вертикальні циліндричні. Методика повірки (ГОСТ 8.570-2000, MOD)
ДСТУ 4371:2005 - Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання потужності електромагнітних коливань у коаксіальних трактах у діапазоні частот від 0,03 ГГц до 18 ГГц
ДСТУ 4403:2005 - Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання об'ємної та масової витрати рідини й об'єму та маси рідини, що протікає по трубопроводу
ДСТУ 4448:2005 - Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання електролітичної провідності рідин
ДСТУ 4452:2005 - Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання віброприскорення в діапазоні частот від 0,001 Гц до 10 Гц
ДСТУ 4869:2007 - Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання рН — Вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 8.120-99)
ДСТУ 4870:2007 - Метрологія. Борошно. Визначення білості фотометричним методом
ДСТУ 4871:2007 - Метрологія. Аналізатори інфрачервоні для визначення вмісту речовини у зерні та продуктах його перероблення. Методика повірки (калібрування)
ДСТУ 5017:2008 - Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання параметрів шорсткості Ra, Rmax і Rz в діапазоні від 0,025 мкм до 1600 мкм — Вперше (зі скасуванням ГОСТ 8.296-78)
ДСТУ 5098-1:2008 - Харчова промисловість. Методики виконання вимірювання. Частина 1. Загальні вимоги
ДСТУ 6044:2008 - Метрологія. Міжповірочний інтервал засобів вимірювальної техніки. Основні положення і вимоги до установлення
ДСТУ 6097:2009 - Метрологія. Трансформатори струму. Методика повірки (ГОСТ 8.217-2003 MOD) — Вперше (зі скасуванням ГОСТ 8.217-87)
ДСТУ 6100:2009 - Метрологія. Лічильники активної електричної енергії змінного струму статичні. Методика повірки (ГОСТ 8.584-2004, MOD)
ДСТУ 7094:2009 - Метрологія. Маса нафти та нафтопродуктів. Загальні вимоги до методик виконання вимірювання (ГОСТ 8.587-2006, MOD) ru: Государственная система обеспечения единства измерений. Масса нефти и нефтепродуктов. Общие требования к методикам выполнения измерений — Вперше (зі скасуванням ГОСТ 26976-86)
ДСТУ 7122:2009 - Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання спектральних, інтегральних і редукованих коефіцієнтів спрямованого пропускання, дзеркального та дифузного відбиття в діапазоні довжин хвиль від 0,2 мкм до 25,0 мкм
ДСТУ 7155:2010 - Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання об'ємної активності бета-випромінювальних аерозолів. — На заміну ДСТУ ГОСТ 8.090:2009 (у частині бета-випромінювальних аерозолів)
ДСТУ 7161:2010 - Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання індуктивності та тангенса кута втрат — На заміну ДСТУ ГОСТ 8.029:2009 (у частині діапазону частот від 40 Гц до 1 МГц)
ДСТУ ГОСТ 8.008:2008 - ГСИ. Методы и средства поверки приборов контроля пневматических показывающих и регистрирующих ГСП (ГОСТ 8.008-72, IDT)
ДСТУ ГОСТ 8.009:2008 - ГСИ. Нормируемые метрологические характеристики средств измерений (ГОСТ 8.009-84, IDT)
ДСТУ ГОСТ 8.018:2009 - Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання температурного коефіцієнта лінійного розширення твердих тіл у діапазоні температури від 90 К до 1800 К (ГОСТ 8.018-2007, IDT) — Вперше (зі скасуванням ГОСТ 8.018-82)
ДСТУ ГОСТ 8.207:2008 - ГСИ. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения (ГОСТ 8.207-76, IDT)
ДСТУ ГОСТ 8.237:2008 - Метрологія. Міри електричного опору однозначні. Методика повірки (ГОСТ 8.237-2003, IDT) — Вперше (зі скасуванням ГОСТ 8.237-77)
ДСТУ ГОСТ 8.247:2009 - ДСТУ Метрологія. Метроштоки для вимірювання рівня нафтопродуктів в горизонтальних резервуарах. Методика повірки (ГОСТ 8.247-2004, IDT) — Вперше (зі скасуванням ГОСТ 8.247-77)
ДСТУ ГОСТ 8.256:2008 - ГСИ. Нормирование и определение динамических характеристик аналоговых средств измерений. Основные положения (ГОСТ 8.256-77, IDT)
ДСТУ ГОСТ 8.335:2009 - Метрологія. Міри твердості еталонні. Методика повірки (ГОСТ 8.335-2004, IDT) — Вперше (зі скасуванням ГОСТ 8.335-78)
ДСТУ ГОСТ 8.381:2008 - ГСИ. Эталоны. Способы выражения погрешностей (ГОСТ 8.381-80, IDT)
ДСТУ ГОСТ 8.395:2008 - ГСИ. Нормальные условия измерений при поверке. Общие требования (ГОСТ 8.395-80, IDT)
ДСТУ ГОСТ 8.469:2009 - Метрологія. Дозатори неперервної дії вагові автоматичні. Методика повірки (ГОСТ 8.469-2002, IDT) — Вперше (зі скасуванням ГОСТ 8.469-82)
ДСТУ ГОСТ 8.516:2003 - Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання твердості металів за шкалою твердості Шора D (ГОСТ 8.516-2001, IDT) — Вперше (зі скасуванням ГОСТ 8.516-84)
ДСТУ ГОСТ 8.524:2009 - ГСИ. Таблицы психометрические. Построение, содержание, расчетные соотношения (ГОСТ 8.524-85, IDT)
ДСТУ ГОСТ 8.532-2003 - Метрологія. Стандартні зразки складу речовин і матеріалів. Міжлабораторна метрологічна атестація. Зміст і порядок проведення робіт (ГОСТ 8.532-2002, IDT) — Вперше (зі скасуванням ГОСТ 8.532-85)
ДСТУ ГОСТ 8.540:2009 - Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання максимальних значень напруженості імпульсних електричного та магнітного полів (ГОСТ 8.540-2006, IDT) — Вперше (зі скасуванням ГОСТ 8.540-93)
ДСТУ ГОСТ 13012:2008 - Экзаменаторы с лимбовым отсчетом. Методы и средства поверки (ГОСТ 13012-67, IDT)
ДСТУ ГОСТ 27576:2008 - Государственная автоматизированная система единого времени технической точности. Сигналы информационные в локальных хронометрических системах (ГОСТ 27576-87, IDT)
ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-1:2005 - Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 1. Основні положення та визначення (ГОСТ ИСО 5725-1-2003, IDT)
ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-2:2005 - Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 2. Основний метод визначення повторюваності і відтворюваності стандартного методу вимірювання (ГОСТ ИСО 5725-2-2003, IDT)
ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-3:2005 - Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 3. Проміжні показники прецизійності стандартного методу вимірювання (ГОСТ ИСО 5725-3-2003, IDT)
ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-4:2005 - Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 4. Основні методи визначення правильності стандартного методу вимірювання (ГОСТ ИСО 5725-4-2003, IDT)
ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-5:2005 - Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 5. Альтернативні методи визначення прецизійності стандартного методу вимірювання (ГОСТ ИСО 5725-5-2003, IDT)
ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-6:2005 - Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 6. Використання значень точності на практиці (ГОСТ ИСО 5725-6-2003, IDT)
ДСТУ ISO 10012:2005 - Системи керування вимірюванням. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання (ISO 10012:2003, IDT) — На заміну ДСТУ 3921.1-99 (ISO 10012-1:1992), ДСТУ 3921.2-2000 (ISO 10012-2:1997)
ДСТУ ISO 11843-5:2010 - Статистичний контроль. Здатність до виявлення. Частина 5. Методологія для випадків лінійного та нелінійного калібрування (ISO 11843-5:2008, IDT)
ДСТУ-П ISO/TR 22971:2010 - Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Практичні настанови щодо використання ISO 5725-2:1994 під час планування, проведення та статистичного аналізування результатів міжлабораторних випробувань для визначення збіжності та відтворюваності (ISO/TR 22971:2005, IDT)
ДСТУ-Н ISO Guide 31:2008 - Метрологія. Стандартні зразки. Зміст сертифікатів і етикеток (ISO Guide 31:2000, IDT)
ДСТУ OIML D 2:2007 - Метрологія. Узаконені одиниці фізичних величин (OIML D 2:1999, IDT)
ДСТУ OIML D 3:2008 - Метрологія. Відповідність засобів вимірювальної техніки законодавчим вимогам (OIML D 3:1979, IDT)
ДСТУ OIML D 5:2007 - Метрологія. Повірочні схеми для засобів вимірювальної техніки. Правила розроблення (OIML D 5:1982, IDT)
ДСТУ OIML D 8:2008 - Метрологія. Еталони. Вибір, визнання, застосування, зберігання та документація (OIML D 8:2004, IDT)
ДСТУ OIML D 9:2008 - Метрологія. Принципи метрологічного нагляду (OIML D 9:2004, IDТ)
ДСТУ OIML D 12:2007 - Метрологія. Сфери застосування засобів вимірювальної техніки, що підлягають повірці (OIML D 12:2002, IDT)
ДСТУ OIML D 13:2007 - Метрологія. Рекомендації з укладання двосторонніх або багатосторонніх угод щодо визнання результатів випробувань, затвердження типу, повірки засобів вимірювальної техніки (OIML D 13:1986, IDT)
ДСТУ OIML D 16:2008 - Метрологія. Принципи забезпечення метрологічного контролю (OIML D 16:1986, IDT)
ДСТУ OIML D 18:2008 - Метрологія. Державні стандартні зразки у сфері метрологічного контролю та нагляду, що їх здійснюють національні служби законодавчої метрології. Основні положення (OIML D 18:2002, IDT)
ДСТУ OIML D 19:2008 - Метрологія. Випробування типу та затвердження типу (OIML D 19:1988, IDТ)
ДСТУ OIML D 20:2008 - Метрологія. Первинна та періодична повірка засобів вимірювальної техніки і контроль процесів вимірювання (OIML D 20:1988, IDT)
ДСТУ OIML D 23:2008 - Метрологія. Принципи метрологічного контролю обладнання для повірки (OIML D 23:1993, IDT)
ДСТУ OIML D 27:2008 - Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки первинна за наявності у виробника системи управління якістю (OIML D 27:2001, IDT)
ДСТУ-Н ПМГ 26:2007 - Реєстр міждержавних стандартних зразків складу та властивостей речовин й матеріалів. Основні положення (ПМГ 26-98, IDT)
ДСТУ-Н ПМГ 42:2007 - Звіряння державних (національних) еталонів. Порядок організовування та проведення (ПМГ 42-2001, IDT)
ДСТУ-Н ПМГ 65:2005 - Метрологія. Цистерни залізничні. Загальні вимоги до методик повірки об'ємним методом (ПМГ 65-2003, IDT)
ДСТУ-Н РМГ 34:2006 - Метрологія. Порядок актуалізації реєстру міждержавних стандартних зразків (РМГ 34-2001, IDT)
ДСТУ-Н РМГ 43:2006 - Метрологія. Застосування "Руководства по выражению неопределенности измерений" (РМГ 43:2001, IDT)
ДСТУ-Н РМГ 51:2006 - Метрологія. Документи до методик повірки засобів вимірювання. Основні положення (РМГ 51-2002, IDT)
ДСТУ-Н РМГ 61:2006 - Метрологія. Показники точності, правильності, прицезійності методик кількісного хімічного аналізу. Методи оцінення (РМГ 61-2003, IDT)
ДСТУ-Н РМГ 62:2006 - Метрологія. Забезпечення ефективності вимірювань під час керування технологічними процесами. Оцінення похибки вимірів у разі обмеженої вихідної інформації (РМГ 62-2003, IDT)
ДСТУ-Н РМГ 64:2006 - Метрологія. Забезпечення ефективності вимірювань під час керування технологічними процесами. Методи та способи підвищення точності вимірювань (РМГ 64-2003, IDT)
ДСТУ-Н РМГ 67:2006 - Метрологія. Опис типу засобів вимірювання для національного реєстру засобів вимірювання. Побудова, викладення, оформлення та зміст (РМГ 67-2004, IDT)
ДСТУ-Н РМГ 69:2007 - Метрологія. Характеристики оптичного випромінення соляріїв. Методика виконання вимірювань (РМГ 69-2003, IDT)
ДСТУ-Н РМГ 70:2007 - Метрологія. Характеристики ультрафіолетового випромінення бактеріцидних опромінювачів. Методика виконання вимірювань (РМГ 70-2003, IDT)
ДСТУ-Н РМГ 71:2007 - Метрологія. Характеристики ультрафіолетового випромінення джерел медичної призначеності. Методика виконання вимірювань (РМГ 71-2003, IDT)
ДСТУ-Н РМГ 72:2008 - Метрологія. Оцінення вимірювальних можливостей національних метрологічних служб на основі метрологічних характеристик стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів (РМГ 72-2003, IDT)
ДСТУ-Н РМГ 74:2009 - Метрологія. Методи визначення міжповіркового та міжкалібрувального інтервалів засобів вимірювання (РМГ 74-2004, IDT)
ДСТУ РМГ 75:2009 - Метрологія. Вимірювання вологості речовин. Терміни та визначення понять (РМГ 75-2004, IDT)
ДСТУ-Н РМГ 76:2008 - Метрологія. Внутрішній контроль якості результатів кількісного хімічного аналізу (РМГ 76-2004, IDT)
ДСТУ-Н РМГ 77:2009 - Метрологія. Інтегральні характеристики ультрафіолетового випромінення в охороні праці. Методика виконання вимірювання. (РМГ 77-2005, IDT)
Р 50-059-95 - Метрологія. Автоцистерни калібровані. Методи та засоби повірки
Р 50-060-95 - Метрологія. Типове положення про метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, підприємств (їх об'єднань), установ і організацій
Р 50-070-97 - Метрологія. Проби зерна та продуктів його переробки для атестації та повірки засобів вимірювань вологості. Методика метрологічної атестації
Р 50-076-98 - Метрологія. Вимірювальні інформаційні системи та автоматизовані системи керування технологічними процесами. Методика визначення характеристик похибки вимірювальних каналів, до складу яких входить обчислювальний компонент
Р 50-078-98 - Метрологія. Порядок розробки, затвердження та реєстрації методичних документів з метрології
Р 50-080-99 - Метрологія. Системи вимірювальні інформаційні. Метрологічне забезпечення. Основні положення
Р 50-083-2000 - Метрологія. Системи передавання волоконно-оптичні. Метрологічне забезпечення. Основні положення
ДССДД 1-1999 - Методика розрахункового визначення поверхневого натягу рідких вуглеводнів від потрійної точки до критичної
ДССДД 2-1999 - Методика розрахункового визначення в'язкості рідких Н-алканів (С1-С94) на лінії кипіння
ДССДД 3-2001 - Методика розрахункового визначення параметрів фазової рівноваги рідина-пара сумішей вуглеводнів на основі рівняння Редліха-Квонга-Соаве
ДССДД 4-2002 - Газ природний. Методика розрахунку коефіцієнта стисливості в діапазоні тиску 12 ... 25 МПа
ДССДД 5-2002 - Методика розрахункового визначення параметрів фазової рівноваги рідина-пара природного газу на основі рівняння Пенга-Робінсона
ДССДД 6-2002 - Методика розрахункового визначення ентальпії випаровування індивідуальних речовин різних класів в інтервалі температур від потрійної точки до критичної
ДССДД 7:2005 - Методика розрахункового визначення тиску насичення пари Н-алканів (С1-С50) і водню на лінії кипіння
ДССДД 8:2006 - Газ природний. Методика розрахункового визначення показника адіабати в інтервалах тиску від 0,1 до 25 МПа і температури від 250 до 320 К
ДССДД 9:2006 - Газ природний. Методика розрахункового визначення коефіцієнта динамічної в'язкості в інтервалах тиску від 0,1 до 25 МПа і температури від 250 до 320 К
ДССДД 10:2006 - Методика розрахункового визначення густини н-алканів (С1-С94) і водню на лінії кипіння
ДССДД 11-2008 - Методика розрахункового визначення густини пари н-алкавнів С1-С10 і водню на лінії насичення
ДССДД 12-2008 - Методика розрахункового визначення теплопровідності рідких н-алканів С1-С25 на лінії кипіння
ДССДД 13-2008 - Методика розрахункового визначення густини рідких н-алканів(С1-С20) при тиску до 500 МПа
ДССДД 14-2009 - Методика перерахунку дослідної розгонки Енглера (ГОСТ) в розгонку за ІТК (ГОСТ) для сирої нафти
ДССДД 15-2010 - Методика розрахункового визначення таплопровідності пари н-алканів С1-С12 на лінії кипіння
СДД 1-1999 - Водень. Термодинамічні властивості на кривій плавлення та у щільній флюїдній фазі у діапазоні тиску 100 ... 2000 МПа та температур від відповідних плавленню до 500 К
СДД 2-1999 - Поліетилен наповнений. Теплоємність і теплопровідність в діапазоні температур 130 ... 390К і в діапазоні поглинутих доз опромінення 0 ... 1 МГр
СДД 3-1999 - Метан. Густина рідини і газу в діапазонах температур 90-620 К та тиску 01-1000 МПа — На заміну ГСССД18-81 у частині визначення густини метану у стані рідини та газу
СДД 4-1999 - Етилен. Густина рідини і газу в діапазонах температур 104-475 К та тиску 0,1-260 МПа
СДД 5-1999 - Фактор стисливості бінарних сумішей парафінових вуглеводнів С1 ... С3 з азотом в діапазоні температури 173-373 К і тиску 1 ... 10 МПа
СДД 6-1999 - Другі віріальні коефіцієнти бінарних сумішей парафінових вуглеводнів С1 ... С3 з азотом в діапазоні температури 173-373 К
СДД 7-1999 - Параметри фазової рівноваги рідина-газ двокомпонентних сумішей вуглеводнів С1…С3 з азотом в діапазоні температури 130…290 К і тиску 0,1…6 МПа
СДД 8-1999 - Полісульфони. Теплоємність і теплопровідність у діапазоні температур 140 ... 470 К і у діапазоні поглинутих доз опромінення 0 ... 5 МГр
СДД 9-2001 - Параметри фазової рівноваги рідина-газ двокомпонентних сумішей парафінових і олефінових вуглеводнів С1 ... С3 в діапазонах температури від 170 до 130 К і тиску 0,1 ... 6 МПа
СДД 15-2010 - Суміші озононебезпечних та природних холодоагентів R125/R290, R134a/R290, R23/R744 і R41/R744. Рівняння стану і таблиці термодинамичних властивостей
—————
розділ 17 (див. також індекс)

Покажчик національних стандартів. 2015.

Смотреть что такое "17.020" в других словарях:

 • 020 T PLM 7001 à 7005 — 020 T 7001 à 7005 (PLM) Identification Exploitant(s) : PLM puis SNCF Désignation : 020 T 7001 à 7005 PLM 0 …   Wikipédia en Français

 • 020 — 0171 redirects here. For the New Testament manuscript, see Uncial 0171. This article is about the London dialling code. For the Amsterdam area code, see Telephone numbers in the Netherlands. For the Guangzhou area code, see Telephone numbers in… …   Wikipedia

 • 020+020 (locomotive) — Locomotive articulée Mallet 020 020, des chemins de fer suisses …   Wikipédia en Français

 • 020 (locomotive) — Four wheel (locomotive) Four wheel en Europe est un type de locomotive à vapeur dont les essieux ont la configuration suivante (de l avant vers l arrière) : 2 essieux moteur Ce qui s écrit : 0 4 0 en codification Whyte. 020 en… …   Wikipédia en Français

 • 020 — DC4 (Device Control 4) (Internet » ASCII Character Codes) …   Abbreviations dictionary

 • 47.020 — Судостроение и морские сооружения в целом 47.020.01 Судостроение и морские сооружения, общие аспекты 47.020.05 Материалы и компоненты для судостроения 47.020.10 Корпусы и их конструктивные элементы 47.020.20 Судовые двигатели и движительные… …   Стандарты Международной организации по стандартизации (ИСО)

 • 47.020 — Судостроение и морские сооружения в целом 47.020.01 Судостроение и морские сооружения, общие аспекты 47.020.05 Материалы и компоненты для судостроения 47.020.10 Корпусы и их конструктивные элементы 47.020.20 Судовые двигатели и движительные… …   Указатель национальных стандартов 2013

 • 47.020 — Суднобудування та морські споруди взагалі 47.020.01 Стандарти стосовно загальних питань суднобудування та морських споруд 47.020.05 Матеріали та складники для суднобудування 47.020.10 Корпуси суден та їхні складники 47.020.20 Суднові двигуни та… …   Покажчик національних стандартів

 • Tyrrell 020 — Tyrrell 020 …   Википедия

 • 13.020 — Охрана окружающей среды 13.020.01 Окружающая среда и охрана окружающей среды в целом 13.020.10 Управление окружающей средой 13.020.20 Экономика окружающей среды 13.020.30 Оценка воздействия на окружающую среду 13.020.40 Загрязнение, борьба с… …   Стандарты Международной организации по стандартизации (ИСО)

 • 707-020 — Boeing 707 …   Deutsch Wikipedia


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.